Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chờ anh tắm xong ra là phang liền